Statistics for: orvsd.orgAwstats Web Site
Last Update: 18 Oct 2012 - 10:44
Reported period:Month Nov 2010
Close window
 
Unknown browsers (useragent field)  
User agent (446)Last visit
Apple-PubSub/65.2024 Nov 2010 - 21:29
Apple-PubSub/65.1124 Nov 2010 - 21:27
BlackBerry9650/5.0.0.975_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10524 Nov 2010 - 21:27
VB_Project24 Nov 2010 - 21:23
Gist_Server24 Nov 2010 - 21:17
YahooCacheSystem24 Nov 2010 - 21:15
Apple-PubSub/65.1924 Nov 2010 - 21:11
montastic-monitor_http://www.montastic.com24 Nov 2010 - 21:11
TwitterFeed_324 Nov 2010 - 21:09
Drupal_(_http://drupal.org/)24 Nov 2010 - 21:06
contype24 Nov 2010 - 21:06
Microsoft_Office_Existence_Discovery24 Nov 2010 - 21:05
Microsoft_Office_Protocol_Discovery24 Nov 2010 - 21:05
facebookexternalhit/1.0_(_http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)24 Nov 2010 - 21:02
Apple-PubSub/6524 Nov 2010 - 20:50
Zend_Http_Client24 Nov 2010 - 20:50
Synthomatic/3000.0_(_rev2010112408;_GTK_)24 Nov 2010 - 20:42
Microsoft_Office/14.0_(Windows_NT_6.1;_Microsoft_Outlook_14.0.5128;_Pro;_ms-office;_MSOffice_14)24 Nov 2010 - 20:34
MLBot_(www.metadatalabs.com/mlbot)24 Nov 2010 - 20:32
Synthomatic/3000.0_(_rev2010112403;_GTK_)24 Nov 2010 - 20:28
Apple-PubSub/65.12.124 Nov 2010 - 20:24
PostRank/2.0_(postrank.com;_1_subscribers)24 Nov 2010 - 20:14
xFruits/1.0_(http://www.xfruits.com)24 Nov 2010 - 20:10
BlackBerry8530/5.0.0.973_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10524 Nov 2010 - 20:06
BlackBerry8330m/4.5.0.186_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10424 Nov 2010 - 19:45
Synthomatic/3000.0_(_rev2010112407;_GTK_)24 Nov 2010 - 19:23
Synthomatic/3000.0_(_rev2010112402;_GTK_)24 Nov 2010 - 19:08
John's_Background_Switcher_4.0_(http://www.backgroundswitcher.com/)24 Nov 2010 - 18:59
BlackBerry8530/5.0.0.459_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10424 Nov 2010 - 18:36
BlackBerry8530/5.0.0.337_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/18924 Nov 2010 - 18:03
Synthomatic/3000.0_(_rev2010112406;_GTK_)24 Nov 2010 - 18:03
Synthomatic/3000.0_(_rev2010112412;_GTK_)24 Nov 2010 - 17:48
BlackBerry9700/5.0.0.714_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10024 Nov 2010 - 17:29
facebookexternalhit/1.1_(_http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)24 Nov 2010 - 17:25
FirstClass24 Nov 2010 - 17:19
BlackBerry9700/5.0.0.296_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10224 Nov 2010 - 17:16
BlackBerry9630/5.0.0.732_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10524 Nov 2010 - 17:10
Synthomatic/3000.0_(_rev2010112404;_GTK_)24 Nov 2010 - 16:43
Synthomatic/3000.0_(_rev2010112411;_GTK_)24 Nov 2010 - 16:30
BlackBerry8310/4.5.0.110_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10224 Nov 2010 - 15:59
Dalvik/1.2.0_(Linux;_U;_Android_2.2;_PC36100_Build/FRF91)24 Nov 2010 - 15:44
iTMS24 Nov 2010 - 15:16
Synthomatic/3000.0_(_rev2010112410;_GTK_)24 Nov 2010 - 15:09
BlackBerry8520/5.0.0.900_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10024 Nov 2010 - 15:01
BlackBerry9550/5.0.0.713_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10524 Nov 2010 - 14:59
BlackBerry8530/5.0.0.395_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10424 Nov 2010 - 14:56
BlackBerry8330/4.5.0.175_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10524 Nov 2010 - 14:26
BlackBerry8330/4.3.0_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10424 Nov 2010 - 14:21
Synthomatic/3000.0_(_rev2010112401;_GTK_)24 Nov 2010 - 13:51
BlackBerry8310/4.2.2_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/102_Novarra-Vision/8.024 Nov 2010 - 13:42
BlackBerry8330/4.5.0.77_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10524 Nov 2010 - 13:41
vBulletin_via_PHP24 Nov 2010 - 13:33
BlackBerry8900/4.6.1.319_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10224 Nov 2010 - 13:26
BlackBerry9630/5.0.0.975_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10524 Nov 2010 - 13:14
BlackBerry8530/5.0.0.654_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/18924 Nov 2010 - 10:28
Synthomatic/3000.0_(_rev2010112409;_GTK_)24 Nov 2010 - 09:42
BlackBerry8900/4.6.1.231_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10024 Nov 2010 - 09:41
facebookplatform/1.0_(_http://developers.facebook.com)24 Nov 2010 - 09:11
Synthomatic/3000.0_(_rev2010112405;_GTK_)24 Nov 2010 - 05:52
BlackBerry9650/5.0.0.699_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10424 Nov 2010 - 05:51
SiteSearchASP.NET24 Nov 2010 - 05:36
BlackBerry8350i/4.6.1.313_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10324 Nov 2010 - 04:53
BlackBerry8900/4.6.1.231_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10224 Nov 2010 - 04:37
Synthomatic/3000.0_(_rev2010112311;_GTK_)24 Nov 2010 - 04:30
Microsoft_Windows_Network_Diagnostics24 Nov 2010 - 04:15
BlackBerry8530/5.0.0.782_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/39424 Nov 2010 - 04:08
BlackBerry8530/5.0.0.886_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10518 Nov 2010 - 21:34
Xenu_Link_Sleuth_1.3.518 Nov 2010 - 21:25
Apache_(internal_dummy_connection)18 Nov 2010 - 21:13
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111809;_GTK_)18 Nov 2010 - 21:01
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111803;_GTK_)18 Nov 2010 - 20:49
BlackBerry8530/5.0.0.654_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10418 Nov 2010 - 20:08
BlackBerry8230/4.6.1.309_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10518 Nov 2010 - 19:43
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111807;_GTK_)18 Nov 2010 - 19:41
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111802;_GTK_)18 Nov 2010 - 19:29
BlackBerry8330m/4.5.0.175_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10418 Nov 2010 - 19:19
BlackBerry9630/5.0.0.591_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10518 Nov 2010 - 18:48
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111806;_GTK_)18 Nov 2010 - 18:21
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111801;_GTK_)18 Nov 2010 - 18:09
NetFront/3.5.1_(BREW_5.0.1.2;_U;_en-us;_LG;_NetFront/3.5.1/AMB)_Sprint_LN510_MMP/2.0_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.118 Nov 2010 - 17:21
BlackBerry8520/4.6.1.259_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10018 Nov 2010 - 17:07
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111805;_GTK_)18 Nov 2010 - 17:01
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111811;_GTK_)18 Nov 2010 - 16:49
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111810;_GTK_)18 Nov 2010 - 15:28
BlackBerry8530/5.0.0.886_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/18918 Nov 2010 - 14:58
Microsoft_Internet_Explorer/4.0b1_(Windows_95)18 Nov 2010 - 14:47
BlackBerry8520/5.0.0.509_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10018 Nov 2010 - 06:46
PHP/5.2.13-pl0-gentoo18 Nov 2010 - 05:52
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111804;_GTK_)18 Nov 2010 - 04:52
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111711;_GTK_)18 Nov 2010 - 04:49
BlackBerry9330/5.0.0.913_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10418 Nov 2010 - 04:46
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111710;_GTK_)18 Nov 2010 - 03:28
BlackBerry9000/4.6.0.167_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/102_ips-agent18 Nov 2010 - 02:59
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111709;_GTK_)18 Nov 2010 - 02:09
BlackBerry8110/4.5.0.182_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10218 Nov 2010 - 01:56
BlackBerry9700/5.0.0.405_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10218 Nov 2010 - 01:27
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111812;_GTK_)18 Nov 2010 - 00:52
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111707;_GTK_)18 Nov 2010 - 00:48
vvhqqammfbhjtgmnltgosgde18 Nov 2010 - 00:48
ghcuudhnxc99s_huewfyaqlvqb18 Nov 2010 - 00:48
jqeykmbjyqmpbfisatvucqefxfhxa18 Nov 2010 - 00:48
blmpmhwoCmduutq1dgCdlquymy_xnhuogtyrkbd18 Nov 2010 - 00:48
u_bytooqloqes44wnlxyyklkwcfHsxfths18 Nov 2010 - 00:48
uYtY9ndjvpvrwwxc9meYkoqx9ogpp9pmkog9s18 Nov 2010 - 00:48
nq6mpSeSjqvSgSxcgynbmSjuq18 Nov 2010 - 00:48
aefoYvYreu_qimYnqytfmefp5dk18 Nov 2010 - 00:48
imwfebgmpjolvhbusa_h4wdo_vmvjqlietr18 Nov 2010 - 00:48
gnclodrmwwkogggGpxgGt2ngsbumfnwviprur18 Nov 2010 - 00:48
ttnoecGnb_Gm9vrl_e9pqsyenrog18 Nov 2010 - 00:48
axbrqidcefnwaEEtofo6jsmiicaElEbuuemcnm18 Nov 2010 - 00:48
fqfyj5gdlcgjickmlewfyusv_518 Nov 2010 - 00:48
drsqpsklvdTyhb7ep_haldji7vgt_ghdpT18 Nov 2010 - 00:48
eenwhtiG_khraiqktsaa18 Nov 2010 - 00:48
qdejyrjlyIo7lkiuou7qdI7pumhc18 Nov 2010 - 00:48
Ma_xybfqbn5x_etyumuekiMolxahectp18 Nov 2010 - 00:48
vlsEoaivqeup_t_bilmojwtg18 Nov 2010 - 00:39
vmwkmnfmryTiTgcayep3rykdxTcmo18 Nov 2010 - 00:39
oqpqlhcedq_myy5hlesnift5dwwk18 Nov 2010 - 00:39
axxvywq_fxpAiidvaotyrqqeu18 Nov 2010 - 00:39
gxnks4ewjgctxasibAla_hcxmt_shfghnyrc18 Nov 2010 - 00:39
ow5mduj5eguhh_ybnwwYlqmdwxhhwoj_worqx18 Nov 2010 - 00:39
hJxhncxjfmrssndxppwusfJp18 Nov 2010 - 00:39
hbmrdogmJxdkoxrjaw5dbww_bccfehcoa18 Nov 2010 - 00:39
uAqbmcypjwaeypvggjvnvuhbyjbwfswsyb_a18 Nov 2010 - 00:32
hepfxc_cdcyeptvfwdprhqb6gpwhwg618 Nov 2010 - 00:32
vlsfoaivq_upxtxbilLoj0tghrxf18 Nov 2010 - 00:32
e_jf2f_pneaktxp2qbjys18 Nov 2010 - 00:32
cutirumhkbvgraycxddgaustpFmw9awn9uu18 Nov 2010 - 00:32
BlackBerry8320/4.5.0.81_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10017 Nov 2010 - 22:54
Jakarta_HTTP_Client/1.017 Nov 2010 - 22:26
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111705;_GTK_)17 Nov 2010 - 22:09
LGE-VM510_NetFront/3.5.1_(GUI)_MMP/2.017 Nov 2010 - 21:09
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111708;_GTK_)17 Nov 2010 - 20:53
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111703;_GTK_)17 Nov 2010 - 20:49
czxt2s17 Nov 2010 - 20:47
Update17 Nov 2010 - 20:47
BlackBerry9630/5.0.0.624_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10417 Nov 2010 - 19:48
Firefox17 Nov 2010 - 19:45
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111702;_GTK_)17 Nov 2010 - 19:29
BlackBerry9530/5.0.0.328_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10517 Nov 2010 - 19:10
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111706;_GTK_)17 Nov 2010 - 18:13
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111701;_GTK_)17 Nov 2010 - 18:09
integrity/317 Nov 2010 - 18:08
BlackBerry8700/4.1.0_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.117 Nov 2010 - 18:01
BlackBerry9700/5.0.0.979_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10217 Nov 2010 - 17:39
BlackBerry9000/5.0.0.822_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10217 Nov 2010 - 17:30
NetFront/3.5.1_(BREW_3.1.5;_U;_en-us;_LG;_NetFront/3.5.1/AMB)_Sprint_LX610_MMP/2.0_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.117 Nov 2010 - 17:23
PostRank/2.0_(postrank.com)17 Nov 2010 - 17:12
HUAWEI-M750/001.00_ACS-NetFront/3.217 Nov 2010 - 17:00
BlackBerry9700/5.0.0.586_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10017 Nov 2010 - 17:00
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111704;_GTK_)17 Nov 2010 - 16:53
BlackBerry8520/5.0.0.822_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10017 Nov 2010 - 16:51
bitlybot17 Nov 2010 - 14:40
BlackBerry8330m/4.5.0.131_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10417 Nov 2010 - 14:35
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111712;_GTK_)17 Nov 2010 - 12:54
HttpComponents/1.117 Nov 2010 - 12:31
BlackBerry8130/4.5.0.175_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10517 Nov 2010 - 07:31
BlackBerry9000/4.6.0.304_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10217 Nov 2010 - 06:24
BlackBerry9700/5.0.0.602_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10217 Nov 2010 - 06:12
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111611;_GTK_)17 Nov 2010 - 04:49
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111610;_GTK_)17 Nov 2010 - 03:29
Async_HTTP_Agent17 Nov 2010 - 02:17
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111609;_GTK_)17 Nov 2010 - 02:09
LucidMedia_ClickSense/4.0_(support@lucidmedia.com;_http://www.lucidmedia.com/)17 Nov 2010 - 01:50
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111607;_GTK_)17 Nov 2010 - 00:49
BlackBerry8900/4.6.1.114_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10017 Nov 2010 - 00:07
Dalvik/1.1.0_(Linux;_U;_Android_2.1-update1;_SCH-I500_Build/ECLAIR)16 Nov 2010 - 23:01
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111605;_GTK_)16 Nov 2010 - 22:09
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111608;_GTK_)16 Nov 2010 - 20:57
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111603;_GTK_)16 Nov 2010 - 20:49
BlackBerry8330/4.3.0_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10516 Nov 2010 - 20:37
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111602;_GTK_)16 Nov 2010 - 19:29
BlackBerry8530/5.0.0.734_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10516 Nov 2010 - 18:31
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111601;_GTK_)16 Nov 2010 - 18:10
BlackBerry9650/5.0.0.732_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10516 Nov 2010 - 18:07
SecretBrowser/00716 Nov 2010 - 17:12
Xenu_Link_Sleuth_1.3c16 Nov 2010 - 17:08
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111604;_GTK_)16 Nov 2010 - 16:48
T-Online_Browser16 Nov 2010 - 12:32
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111606;_GTK_)16 Nov 2010 - 11:29
spreadia16 Nov 2010 - 06:22
DavClnt16 Nov 2010 - 06:15
\16 Nov 2010 - 05:45
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111511;_GTK_)16 Nov 2010 - 04:49
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111510;_GTK_)16 Nov 2010 - 03:29
BlackBerry8330/4.5.0.186_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10416 Nov 2010 - 02:09
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111509;_GTK_)16 Nov 2010 - 02:09
BlackBerry9530/4.7.0.148_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10516 Nov 2010 - 02:08
Openstat/0.116 Nov 2010 - 01:18
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111507;_GTK_)16 Nov 2010 - 00:49
Moozilla15 Nov 2010 - 22:21
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111505;_GTK_)15 Nov 2010 - 22:09
BlackBerry8330/4.5.0.175_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10415 Nov 2010 - 21:26
ProPresenter315 Nov 2010 - 20:54
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111503;_GTK_)15 Nov 2010 - 20:50
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111502;_GTK_)15 Nov 2010 - 19:29
BlackBerry9000/4.6.0.297_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10215 Nov 2010 - 18:38
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111501;_GTK_)15 Nov 2010 - 18:10
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111506;_GTK_)15 Nov 2010 - 18:03
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111504;_GTK_)15 Nov 2010 - 16:45
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111512;_GTK_)15 Nov 2010 - 12:32
SiteSpeedBot15 Nov 2010 - 08:41
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111508;_GTK_)15 Nov 2010 - 08:30
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111411;_GTK_)15 Nov 2010 - 04:48
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111410;_GTK_)15 Nov 2010 - 03:29
BlackBerry9300/5.0.0.846_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10015 Nov 2010 - 02:53
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111409;_GTK_)15 Nov 2010 - 02:09
BlackBerry8530/5.0.0.337_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10515 Nov 2010 - 02:02
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111407;_GTK_)15 Nov 2010 - 00:49
BlackBerry9650/5.0.0.810_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/18915 Nov 2010 - 00:28
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111405;_GTK_)14 Nov 2010 - 22:08
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111403;_GTK_)14 Nov 2010 - 20:48
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111408;_GTK_)14 Nov 2010 - 20:29
BlackBerry8530/5.0.0.508_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10514 Nov 2010 - 20:12
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111402;_GTK_)14 Nov 2010 - 19:29
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111401;_GTK_)14 Nov 2010 - 18:08
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111404;_GTK_)14 Nov 2010 - 16:29
AppEngine-Google;_(_http://code.google.com/appengine;_appid:_khrixy)14 Nov 2010 - 12:53
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111412;_GTK_)14 Nov 2010 - 12:30
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111406;_GTK_)14 Nov 2010 - 11:29
BlackBerry9330/5.0.0.857_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10514 Nov 2010 - 08:45
MaMa_CaSpEr14 Nov 2010 - 06:40
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111311;_GTK_)14 Nov 2010 - 04:49
Raymond_Balm\xe8s/Biible_1.0_(Biible;_http://www.bibleref.com_;_raymond.balmes@gmail.com)14 Nov 2010 - 04:24
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111310;_GTK_)14 Nov 2010 - 03:29
BlackBerry8830/4.2.2_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10514 Nov 2010 - 02:17
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111309;_GTK_)14 Nov 2010 - 02:08
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111307;_GTK_)14 Nov 2010 - 00:49
Moodle.org_Link_Checker_(http://moodle.org/sites/)14 Nov 2010 - 00:47
Twisted_PageGetter14 Nov 2010 - 00:13
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111305;_GTK_)13 Nov 2010 - 22:08
QuickTime/7.6.6_(qtver=7.6.6;cpu=IA32;os=Mac_10.6.4)13 Nov 2010 - 20:57
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111303;_GTK_)13 Nov 2010 - 20:49
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111308;_GTK_)13 Nov 2010 - 20:32
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111302;_GTK_)13 Nov 2010 - 19:29
Dalvik/1.1.0_(Linux;_U;_Android_2.1;_Eris_Build/ERD79)13 Nov 2010 - 19:09
BlackBerry8530/5.0.0.654_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10613 Nov 2010 - 18:19
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111301;_GTK_)13 Nov 2010 - 18:08
Dalvik/1.2.0_(Linux;_U;_Android_2.2;_Droid_Build/FRG22D)13 Nov 2010 - 17:05
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111304;_GTK_)13 Nov 2010 - 16:32
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111312;_GTK_)13 Nov 2010 - 12:31
EvaalSE_-_bot@evaal.com13 Nov 2010 - 12:20
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111306;_GTK_)13 Nov 2010 - 11:29
BlackBerry8800/4.5.0.182_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10213 Nov 2010 - 05:55
POLARIS/6.01_(BREW_3.1.5;_U;_en-us;_LG;_LX370;_POLARIS/6.01/AMB)_MMP/2.0_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.113 Nov 2010 - 05:21
gt-s5233s_UNTRUSTED/1.013 Nov 2010 - 04:51
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111211;_GTK_)13 Nov 2010 - 04:50
John's_Background_Switcher_4.3_(http://www.backgroundswitcher.com/)13 Nov 2010 - 04:07
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111210;_GTK_)13 Nov 2010 - 03:29
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111209;_GTK_)13 Nov 2010 - 02:09
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111207;_GTK_)13 Nov 2010 - 00:48
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111205;_GTK_)12 Nov 2010 - 22:09
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111203;_GTK_)12 Nov 2010 - 20:49
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111208;_GTK_)12 Nov 2010 - 20:42
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111202;_GTK_)12 Nov 2010 - 19:29
GoogleEarth/5.0.11733.9347(Windows;Microsoft_Windows_XP_(Service_Pack_3);en-US;kml:2.2;client:Free;type:default)12 Nov 2010 - 19:15
HuaweiU7519/B001_Browser/ACCESS_NetFront/3.5_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1/QTV-Player/5.312 Nov 2010 - 19:06
Microsoft_Office/12.0_(Windows_NT_5.1;_Microsoft_Office_Outlook_12.0.6545;_Pro)12 Nov 2010 - 18:52
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111201;_GTK_)12 Nov 2010 - 18:10
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111206;_GTK_)12 Nov 2010 - 18:01
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111204;_GTK_)12 Nov 2010 - 16:41
BlackBerry8350i/5.0.0.807_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10312 Nov 2010 - 15:18
CoffeeCup_Software's_Catalyst_Framework:_Request_Class12 Nov 2010 - 14:16
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111212;_GTK_)12 Nov 2010 - 12:41
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111111;_GTK_)12 Nov 2010 - 04:48
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111110;_GTK_)12 Nov 2010 - 03:28
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111109;_GTK_)12 Nov 2010 - 02:09
BlackBerry8520/5.0.0.822_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10212 Nov 2010 - 02:02
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111107;_GTK_)12 Nov 2010 - 00:48
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111105;_GTK_)11 Nov 2010 - 22:09
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111103;_GTK_)11 Nov 2010 - 20:49
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111108;_GTK_)11 Nov 2010 - 20:30
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111102;_GTK_)11 Nov 2010 - 19:29
Google-Site-Verification/1.011 Nov 2010 - 19:12
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111101;_GTK_)11 Nov 2010 - 18:09
BlackBerry8900/5.0.0.822_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10011 Nov 2010 - 17:31
Openwave/UCWEB7.2.1.50/28/35111 Nov 2010 - 17:27
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111104;_GTK_)11 Nov 2010 - 16:33
Microsoft-CryptoAPI/6.011 Nov 2010 - 16:07
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111112;_GTK_)11 Nov 2010 - 12:30
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111106;_GTK_)11 Nov 2010 - 11:39
Windows-Live-Social-Object-Extractor-Engine/1.011 Nov 2010 - 06:38
BlackBerry8530/5.0.0.973_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10411 Nov 2010 - 04:42
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111010;_GTK_)11 Nov 2010 - 03:49
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111009;_GTK_)11 Nov 2010 - 02:30
BlackBerry9630/4.7.1.61_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10511 Nov 2010 - 02:06
GoogleEarth/5.2.1.1588(Windows;Microsoft_Windows_(6.1.7600.0);en-US;kml:2.2;client:Free;type:default)11 Nov 2010 - 01:13
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111008;_GTK_)11 Nov 2010 - 01:10
Microsoft-CryptoAPI/6.111 Nov 2010 - 00:19
Twingly_Recon10 Nov 2010 - 22:49
LongURL_API10 Nov 2010 - 22:48
MetaURI_API__metauri.com10 Nov 2010 - 22:42
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111005;_GTK_)10 Nov 2010 - 22:29
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111004;_GTK_)10 Nov 2010 - 21:10
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111002;_GTK_)10 Nov 2010 - 19:50
BlackBerry9630/5.0.0.484_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10410 Nov 2010 - 19:18
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111007;_GTK_)10 Nov 2010 - 19:11
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111001;_GTK_)10 Nov 2010 - 18:30
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111012;_GTK_)10 Nov 2010 - 17:10
Microsoft_Office/12.0_(Windows_NT_5.1;_Microsoft_Office_Outlook_12.0.6535;_Pro)10 Nov 2010 - 16:24
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111003;_GTK_)10 Nov 2010 - 15:12
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111006;_GTK_)10 Nov 2010 - 11:49
Synthomatic/3000.0_(_rev2010111011;_GTK_)10 Nov 2010 - 11:11
Xenu_Link_Sleuth_1.2j10 Nov 2010 - 09:13
BlackBerry8310/4.5.0.182_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10210 Nov 2010 - 07:13
umja_ynraidfuvF_ajmjgjkdpptalxFrF10 Nov 2010 - 06:18
xcsfjjk9ch99hicunski10 Nov 2010 - 06:18
blyowgbgeqpoknhqX_ejfy10 Nov 2010 - 06:18
Xgbycjvbrg_hcrjpbrecishdfj10 Nov 2010 - 06:16
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110910;_GTK_)10 Nov 2010 - 03:59
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110909;_GTK_)10 Nov 2010 - 02:39
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110908;_GTK_)10 Nov 2010 - 01:29
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110907;_GTK_)10 Nov 2010 - 00:10
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110911;_GTK_)09 Nov 2010 - 23:10
WhatWeb/0.4.609 Nov 2010 - 23:05
BlackBerry8520/4.6.1.314_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10209 Nov 2010 - 22:52
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110905;_GTK_)09 Nov 2010 - 22:40
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110904;_GTK_)09 Nov 2010 - 21:10
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110902;_GTK_)09 Nov 2010 - 19:50
oBot09 Nov 2010 - 19:11
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110901;_GTK_)09 Nov 2010 - 18:30
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110912;_GTK_)09 Nov 2010 - 17:11
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110903;_GTK_)09 Nov 2010 - 15:12
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110906;_GTK_)09 Nov 2010 - 11:50
BlackBerry8520/4.6.1.272_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/16809 Nov 2010 - 06:08
BlackBerry9800/6.0.0.141_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10209 Nov 2010 - 05:33
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110810;_GTK_)09 Nov 2010 - 03:50
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110809;_GTK_)09 Nov 2010 - 02:29
Xenu_Link_Sleuth/1.3.809 Nov 2010 - 01:23
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110808;_GTK_)09 Nov 2010 - 01:18
Microsoft_Internet_Explorer09 Nov 2010 - 00:27
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110807;_GTK_)09 Nov 2010 - 00:09
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110804;_GTK_)08 Nov 2010 - 21:29
BlackBerry9630/4.7.1.53_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/18908 Nov 2010 - 20:43
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110803;_GTK_)08 Nov 2010 - 20:09
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110801;_GTK_)08 Nov 2010 - 18:50
urlresolver08 Nov 2010 - 18:30
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110805;_GTK_)08 Nov 2010 - 17:51
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110812;_GTK_)08 Nov 2010 - 17:29
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110811;_GTK_)08 Nov 2010 - 16:09
ESigil_Request_1.008 Nov 2010 - 13:26
LookBot08 Nov 2010 - 05:07
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110711;_GTK_)08 Nov 2010 - 04:10
binlar_2.6.3_binlar2.6.3@unspecified.mail08 Nov 2010 - 03:21
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110710;_GTK_)08 Nov 2010 - 03:00
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110708;_GTK_)08 Nov 2010 - 01:50
AppEngine-Google;_(_http://code.google.com/appengine;_appid:_getfavicon)08 Nov 2010 - 01:34
Atomic_Email_Hunter/4.008 Nov 2010 - 01:30
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110707;_GTK_)08 Nov 2010 - 00:40
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110705;_GTK_)07 Nov 2010 - 22:00
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110709;_GTK_)07 Nov 2010 - 21:49
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110703;_GTK_)07 Nov 2010 - 20:31
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110702;_GTK_)07 Nov 2010 - 19:01
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110712;_GTK_)07 Nov 2010 - 17:40
Google_Update/1.2.183.23;winhttp07 Nov 2010 - 16:54
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110704;_GTK_)07 Nov 2010 - 16:30
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110701;_GTK_)07 Nov 2010 - 13:49
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110706;_GTK_)07 Nov 2010 - 11:30
BlackBerry9630/5.0.0.419_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10607 Nov 2010 - 08:26
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110610;_GTK_)07 Nov 2010 - 02:50
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110609;_GTK_)07 Nov 2010 - 01:31
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110608;_GTK_)07 Nov 2010 - 00:11
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110605;_GTK_)06 Nov 2010 - 21:30
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110604;_GTK_)06 Nov 2010 - 20:11
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110607;_GTK_)06 Nov 2010 - 19:10
NetFront/3.5.1_(BREW_3.1.5;_U;_en-us;_LG;_NetFront/3.5.1/WAP)_Sprint_LN240_MMP/2.0_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.106 Nov 2010 - 19:07
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110602;_GTK_)06 Nov 2010 - 18:50
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110601;_GTK_)06 Nov 2010 - 17:31
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110612;_GTK_)06 Nov 2010 - 16:11
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110603;_GTK_)06 Nov 2010 - 15:09
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110611;_GTK_)06 Nov 2010 - 11:09
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110606;_GTK_)06 Nov 2010 - 10:51
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110510;_GTK_)06 Nov 2010 - 02:50
WinPodder_(http://winpodder.com)06 Nov 2010 - 02:44
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110509;_GTK_)06 Nov 2010 - 01:30
QuickTime/7.6.6_(qtver=7.6.6;cpu=IA32;os=Mac_10.5.8)06 Nov 2010 - 01:24
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110508;_GTK_)06 Nov 2010 - 00:11
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110505;_GTK_)05 Nov 2010 - 21:30
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110504;_GTK_)05 Nov 2010 - 20:10
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110507;_GTK_)05 Nov 2010 - 19:10
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110502;_GTK_)05 Nov 2010 - 18:50
BlackBerry8330m/4.5.0.138_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/18905 Nov 2010 - 18:14
Ruby/1.8.705 Nov 2010 - 17:40
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110501;_GTK_)05 Nov 2010 - 17:31
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110512;_GTK_)05 Nov 2010 - 16:12
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110503;_GTK_)05 Nov 2010 - 15:11
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110511;_GTK_)05 Nov 2010 - 11:09
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110506;_GTK_)05 Nov 2010 - 10:50
Burf.org.uk_UK05 Nov 2010 - 09:17
Microsoft_Pocket_Internet_Explorer/0.605 Nov 2010 - 08:12
Django/1.0-final-SVN-unknown_(http://www.djangoproject.com)05 Nov 2010 - 05:56
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110410;_GTK_)05 Nov 2010 - 02:59
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110409;_GTK_)05 Nov 2010 - 01:39
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110408;_GTK_)05 Nov 2010 - 00:20
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110411;_GTK_)04 Nov 2010 - 23:10
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110407;_GTK_)04 Nov 2010 - 23:00
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110405;_GTK_)04 Nov 2010 - 21:39
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110404;_GTK_)04 Nov 2010 - 20:20
BlackBerry8520/4.6.1.314_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/60304 Nov 2010 - 19:32
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110403;_GTK_)04 Nov 2010 - 19:00
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110401;_GTK_)04 Nov 2010 - 17:41
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110412;_GTK_)04 Nov 2010 - 16:21
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110311;_GTK_)04 Nov 2010 - 03:09
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110309;_GTK_)04 Nov 2010 - 01:58
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110308;_GTK_)04 Nov 2010 - 00:38
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110306;_GTK_)03 Nov 2010 - 22:08
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110304;_GTK_)03 Nov 2010 - 20:58
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110303;_GTK_)03 Nov 2010 - 19:39
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110307;_GTK_)03 Nov 2010 - 19:10
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110302;_GTK_)03 Nov 2010 - 18:10
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110305;_GTK_)03 Nov 2010 - 17:49
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110312;_GTK_)03 Nov 2010 - 16:52
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110310;_GTK_)03 Nov 2010 - 14:10
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110301;_GTK_)03 Nov 2010 - 13:51
Yahoo_Pipes_1.003 Nov 2010 - 12:47
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110211;_GTK_)03 Nov 2010 - 03:39
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110210;_GTK_)03 Nov 2010 - 02:20
CUTEPDF_SDK03 Nov 2010 - 01:50
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110209;_GTK_)03 Nov 2010 - 01:00
YahooMobile/1.0_(Resource;_Server;_1.0.0)02 Nov 2010 - 21:55
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110205;_GTK_)02 Nov 2010 - 21:19
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110208;_GTK_)02 Nov 2010 - 20:30
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110204;_GTK_)02 Nov 2010 - 20:01
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110207;_GTK_)02 Nov 2010 - 19:11
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110202;_GTK_)02 Nov 2010 - 18:40
John's_Background_Switcher_4.1_(http://www.backgroundswitcher.com/)02 Nov 2010 - 17:31
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110201;_GTK_)02 Nov 2010 - 17:30
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110212;_GTK_)02 Nov 2010 - 16:10
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110203;_GTK_)02 Nov 2010 - 15:11
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110111;_GTK_)02 Nov 2010 - 03:48
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110110;_GTK_)02 Nov 2010 - 02:29
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110109;_GTK_)02 Nov 2010 - 01:19
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110105;_GTK_)01 Nov 2010 - 21:29
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110108;_GTK_)01 Nov 2010 - 20:30
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110104;_GTK_)01 Nov 2010 - 20:09
anonymous01 Nov 2010 - 19:28
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110107;_GTK_)01 Nov 2010 - 19:11
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110102;_GTK_)01 Nov 2010 - 18:49
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110101;_GTK_)01 Nov 2010 - 17:32
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110112;_GTK_)01 Nov 2010 - 16:09
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110103;_GTK_)01 Nov 2010 - 15:11
BlackBerry9550/5.0.0.607_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/10501 Nov 2010 - 15:01
Synthomatic/3000.0_(_rev2010110106;_GTK_)01 Nov 2010 - 10:48
Synthomatic/3000.0_(_rev2010103111;_GTK_)01 Nov 2010 - 03:18
Synthomatic/3000.0_(_rev2010103110;_GTK_)01 Nov 2010 - 02:07
Synthomatic/3000.0_(_rev2010103108;_GTK_)01 Nov 2010 - 00:47Advanced Web Statistics 6.9 (build 1.925) - Created by awstats (plugins: geoip)